Капитал е в основата на всяко богатство.

Формула на капитала.

Като базова категория, капиталът е фактор на производството, получен в резултат от предшестваща дейност на хората, която може да осигури прираст в процеса на своето функциониране. Формирането на капитала преминава през свои вътрешни стадии и метаморфози. Общата формула на капитала е умножено или умножаващо се богатство.

Човешки капитал.

По отношение на човешкия капитал нещата са аналогични, само че имат друг обект на акумулация и на прираст, който е свързан с живия индивид. За него са характерни  акумулационни процеси и прираст, което го прави аналог на капиталова структура от особен вид. Тук аналогията с финансовия капитал по принцип е възможна дори наложителна, защото става дума за процеси, които имат сходни характеристики.

Формиране и нарастване на капитал.

Аналогия в случая е, че и в двата варианта е налице някакво въздействие, което осигурява нарастване и прираст на съответния ресурс. В първия са финансовите елементи на капитала, на индустриалния капитал в частност, а по отношение на човешкия капитал е въздействие върху първоначалния човешки материал. Винаги, когато наличния човешки материал е обект на въздействие, та дори това да е акумулиране на опит от самия живот, става въпрос за формиране на човешки капитал.

Капитал е в основата на всяко финансово богатство.

Индивидът е субстрат на богатство, и то от висш порядък, защото акумулационните процеси тук водят до развитие на интелекта, който е в основата на всички останали продукти на човешката дейност. Въздействието върху тази налична субстанция също е изразходване на ресурси – парични, интелектуални, физиологични, времеви и други, които олицетворяват или изразяват богатството под различна форма.

Целта отново е в резултат от последващото въздействие да се получи някакво ново качество, т.е. да се получи прираст, както в количествено, така и в структурно отношение, като се търси възможно най високата ефективност на процеса на натрупване на капитал.
Налични издания по английски език - за българи: