С бюджетни инвестиции против безработица.

С бюджетно въздействие на държавата върху заетостта и инфлацията се цели стабилизирането на икономиката чрез използване на бюджетните инструменти при фиксирани цени може да се осъществи както чрез политиката на доходите, така и чрез променливо инвестиране. Характерно е, че в икономическата и финансовата теория проблемът се дискутира отдавна.

В т.н. кейсианския тип икономика изследователите и практиците търсят решение за въздействие чрез финансите. При хипотетичното финансирано равнище в определени периоди доминират предположенията, че повишаването на търсенето ще увеличи производството и заетостта и че неговото понижаване ще доведе до техния спад.
Така ако за основа на разсъжденията се постави голямата криза от 1929-33 година, подобно виждане има известно основание, но световната икономика показва, че в хипотезите от този тип е необходима сериозна корекция, тъй като съществен проблем е политиката на ефективното търсене остава инфлацията.

Независимо от това, идеите на стария кейсиански макро икономически анализ трябва да се имат предвид преди пристъпване към търсене на бюджетни решения против безработица. Във връзка с това, напълно логично е вниманието да се насочи към производствените ефекти на промените в търсенето, като се приеме, че цените са фиксирани и че съществува сериозен застой в използването на ресурсите.
А като алтернатива може да се вземат предвид всички условия на реалната икономика – нивото на инфлация и променливите нива на трудовите ресурси и ресурсите на производството - така ще са засегнати и двата подхода като стремежа е да се достигне до ефективни и реалистични решения относно ролята на бюджетната политика на инвестиции за икономическото развитие в нашата страна, особено в областта на безработицата.

Имате ли цели при инвестиция?

Ако не сте си поставили ясни цели, в цифрово изражение за своята инвестиция, това означава, че се занимавате с тази дейност „на игра" и разчитайки на случаен принцип „нещо да стане".

Но ако искате да вложите поне малко професионализъм в инвестирането, необходимо е когато осъществявате инвестиция, да определите своите цели, като например:
 • - колко пари или какъв е размера на Вашата инвестицията;
 • - в какъв финансов инструмент влагате - банков депозит, акции, облигации, заем ...;
 • - каква е очакваната възвръщаемост (доходност) от вложението;
 • - за какъв период от време очаквате тази доходност и до кога ще разчитате на нея;
 • - какво бъдещо развите предвиждате - ще я прекъснете след 1 цикъл или я оставяте да Ви носи доход или дивидент в дългосрочен план.Добре и професионално би било за всяка своя инвестиция да си водите написан на хартия отчет (под формата на табличка)
 • - дата,
 • - номер на договора,
 • - място,
 • - развитие във времето и т.н.
Ако не водите записи, това означава, че вършите случайни неща и нямате цели. Такива инвестиции са обречени рано или късно да ги похарчите за някоя „належаща нужда".

Параметри на инвестиране на собствен капитал

След като сме успели да спестим, заделим и съхраним определени пари като капитал, следва втората стъпка към постигане на финансова свобода, а тя е да определим параметрите на инвестиране. По този начин, ще знаем точно кога ще се почувстваме свободни, разипсано в цифри и срокове.
 
 • - Какъв ще бъде инвестирания капитал?
 • - Какъв пасивен доход ще получаваме от него ежемесечно?
 • - Как точно да стане това технически и под каква форма?
 • - Какво ще бъде очакванота разпределение?
 • - Как да се защититим против потенциалните рискове?
Необходимо е да сме напълно конкретни относно параметрите за инвестиране, само така ще сме ясно с крайните цели и ще виждаме очертанията на своята финансова свобода.
Налични издания по английски език - за българи: