С бюджетни инвестиции против безработица.

С бюджетно въздействие на държавата върху заетостта и инфлацията се цели стабилизирането на икономиката чрез използване на бюджетните инструменти при фиксирани цени може да се осъществи както чрез политиката на доходите, така и чрез променливо инвестиране. Характерно е, че в икономическата и финансовата теория проблемът се дискутира отдавна.

В т.н. кейсианския тип икономика изследователите и практиците търсят решение за въздействие чрез финансите. При хипотетичното финансирано равнище в определени периоди доминират предположенията, че повишаването на търсенето ще увеличи производството и заетостта и че неговото понижаване ще доведе до техния спад.
Така ако за основа на разсъжденията се постави голямата криза от 1929-33 година, подобно виждане има известно основание, но световната икономика показва, че в хипотезите от този тип е необходима сериозна корекция, тъй като съществен проблем е политиката на ефективното търсене остава инфлацията.

Независимо от това, идеите на стария кейсиански макро икономически анализ трябва да се имат предвид преди пристъпване към търсене на бюджетни решения против безработица. Във връзка с това, напълно логично е вниманието да се насочи към производствените ефекти на промените в търсенето, като се приеме, че цените са фиксирани и че съществува сериозен застой в използването на ресурсите.
А като алтернатива може да се вземат предвид всички условия на реалната икономика – нивото на инфлация и променливите нива на трудовите ресурси и ресурсите на производството - така ще са засегнати и двата подхода като стремежа е да се достигне до ефективни и реалистични решения относно ролята на бюджетната политика на инвестиции за икономическото развитие в нашата страна, особено в областта на безработицата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Налични издания по английски език - за българи: